WAT IS OPMAAT?


OpMaat is een opstap naar werk voor mensen die kunnen werken mits er
begeleiding is en aanpassingen op de werkplek zijn. Doel is dat deze mensen zich
optimaal kunnen ontwikkelen. Het OpMaat-traject duurt zo kort als nodig is. We
houden een gemiddelde van één jaar aan, maar als eerder doorstroom mogelijk is,
zal het korter zijn. Mocht langer nodig zijn, en is het duidelijk dat de deelnemer zich
in die tijd nog kan ontwikkelen, dan kan verlengd worden tot maximaal twee jaar.
Deelnemers plaatsen we op een zo passend mogelijke werkplek bij een van de
ADSU-partijen of andere organisatie.


VOOR WIE IS OPMAAT BEDOELD?


Het is bedoeld voor mensen die al lange tijd zonder werk zijn en grote moeite
hebben om zelfstandig te werken. In het ondersteuningsmodel van de gemeente zijn
zij bovenkant arrangement 4. Daarnaast gelden als criteria:
• Ze zijn gemotiveerd
• Er is sprake van een ontwikkelpotentieel richting werk
• Ze zijn in staat om bij de start 24 uur te werken (harde ondergrens is 16 uur)
Kandidaten voor OpMaat kunnen komen van: oude wachtlijst WSW, speciaal
onderwijs, mensen uit Arbeidsmatige Activering, mensen actief in Sociale Prestatie
en WWB.


In praktijk


Bij de start stellen we samen met de deelnemer een begeleidingsplan op. Hierin
benoemen we de leerdoelen en de te zetten stappen. In overleg met de deelnemer
zoeken we een passende werkplek bij een ADSU-partijof andere organisatie. Er is
begeleiding op de werkvloer (betaald uit de wmo) en coaching on the job (betaald
uit Participatiewet). Na één jaar wordt een eindrapportage opgesteld met de
vervolgstappen: verlenging, garantiebaan vanaf 50% loonwaarde, leerwerkplek,
arbeidsmatige activering (WMO) of arrangement 3.
Aanmelden?
Aanmelden van een klant gaat via WIJ 3.0. Daarna volgt een kennismakingsgesprek
met een medewerker van WIJ 3.0. Op grond hiervan wordt beslist of OpMaat een
geschikt traject is. Voor het aanmelden van een klant of voor meer informatie kunt u
bellen naar 030 – 292 65 15 of emailen naar cliëntadministratie@wij30.nl.

Opmaat folder